Колектив школе

 

Руководство школе

 
Директор школе Душан Гагић

Помоћници директора за теоријску наставу

Биљана Миловановић
 
Помоћник директора за практичну наставу

 

 
 
Секретар школе

 

 

Технички секретар  
Рачуноводство
Шеф рачуноводства Естер Пусти
Материјални књиговођа  
Стручни сарадник за економске послове  
Благајник  
Педагошко психолошка служба
Стручни сарадник - педагог Весна Радуловић
Стручни сарадник - психолог Катарина Штерлеман
Референти за ученичка питања
радно време референата
Референт за ученичка питања 7-15 часова

Јела Кнежевић

Референт за ванредне ученике  
Весна Загорац
Школска библиотека